top of page
Author Interview

MOUNT SINAI BOOK STORE

Jou a rive. Rezidans pou tout imigran

Updated: Jul 1, 2021Jou a rivé! Problem imigrasyon peyi Etazini an ap rezoud. Tout imigran ki san rezidans nan peyi a pral gen chans pou aplike pou rezidans.New York Times Bestselling Author Rolson St Louis fè yon propozisyon a Kongrè Etazini an ki rele "Bon Samariten" pou’l ede tout imigran san papye yo! Avek lwa Bon Samariten sa a, tout imigran kap viv nan peyi iligal ak sila ki nan TPS ak DACA pral gen chans pou yo aplike pou rezidan ak sitwayènte nan peyi a. Refòm Imigrasyon sa a pa yon amnesti, li pa gratis. Avan ou kalifye, wap genyen pou bay done byometrik, kriminèl rekod, epi peye frè ak penalite. KIYÈS KI KALIFYE POU APLIKE POU LWA BON SAMARITEN AN? Tout moun kap viv nan peyi Etazini san rezidans pèmanan ap kalifye pou aplike pou Lwa Bon Samariten an. Si imigrasyon te depoté yon moum ki gen pitit nan peyi a pou problem papye, si paran sa pat fè krim le’l tap viv nan peyi a, li ap kalifye pou apliké pou Bon Samariten an menm si li pap viv nan peyi anko.Pa bliye rempli pou fom lan pou kenbe kontak ansan avek nou.
152 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page