top of page
Author Interview

MOUNT SINAI BOOK STORE

Kisa ou vle di pa sa?

Mwen antre nan peyi Etazini nan lané 2003 sou President George W. Bush. 2 lané plita, Etazini lanse yon projè konstriksyon pou yo rebati Florid.


Alò ou konnen byen, depi'w tande se zafè konstriksyon nan peyi Etazini, imigran paka pa la!


Yon bon jou, pandan'm chita anba yon pye bwa nan Fòt Lodèdal, mwen tap inspire bon van, telefòn mwen soné. Lè'm reponn, se yon zanmi'w ki relé'm pou'l infòmé'm de projè konstriksyon an,


"Pouchon, ou pa pran nouvèl la? Ou pa tandé peyi Etazini lanse yon projè pou yo rebati Florid?" Avèk anpil pasyon, zanmi an esplike'm projè a. Li kontinye esplike'm, li di, "Se nan konstriksyon lajan ye wi! Nap tann ou Miami!"


Lè'w tandé se nan konstriksyon lajan yé - ki lajan? Nan epòk sa tout travay ki nan klas moun pòv yo te konn peye $6 oubyen $7. Mwen te nan travay ki te peyé $7. Lè yon imigran tandé $10 nan konstriksyon se dyaman li te ye pou  li.


Aprè infòmasyon zanmi'm te bon mwen sou projè a, mwen antre Miami pou'm te kontribiyé nan rebatisman peyi Etazini.Nan 2006 mwen te komansé travay avèk youn nan pi gro konpayi konstriksyon nan peyi Etazini. 75% moun ki tap travay nan konpayi a se imigran.


Anba solèy, anba lapli, nèg pa kanpé, nèg swe! Jodia ale downtown Miami, di'm sa wè!


Nan mwens ke 25 lané nou bati youn nan pi bèl vil nan peyi Etazini kise downtown Miami.


Nan lané 2014, aprè mwen te pibliyé premye liv mwen ki baze sou yon istwa imigran, mwen kreyé yon mouvman ki rele "Amerika se Swe Fon'n!"


Kisa Amerika se Swe Fon'n ye? Pou kisa mwen kreye mouvman sa?


Sak inspire'm pou'm rele mouvman "Amerika se Swe Fon'n" se yon espresyon Ayisyen. Lè Ayisyen travay di pou yo akonpli yon projè oubyen abouti yon rèv, avèk fyèté yo toujou di "Sa se swe fon'm!"


Aprè anpil lane mwen te fè nankonstriksyon nan peyi Etazini. Mwen te vinn yon temwen pa pou sèlman imigran Ayisyen, men tout lòt  imigran ki te kontribiyé pou  rebati Peyi Etazini.


Mouvman "Amerika se Swe Fon'n" pa sèlman la pou onore e rekompanse imigran, men tout nou ki travay di pou ede peyi Etazini vanse vè lavan. Ann di ansanm, "Amerika se Swe Fon'n!"

24 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page